அற்புத உலகில் ஆலிஸ்

Lewis Carrollஇன் ‘Alice in Wonderland’ நாவலுக்கு Marjorie Torrie வரைந்த ஓவியம். Random House பதிப்பு, ஆண்டு 1955.

நன்றி: Vintage Images1. Via: Will You Look At ThatComments are closed.